String: 2021-02-10
Var: gx[0] = 2021
Var: gx[1] = 02
Var: gx[2] = 10